Bản dịch tiếng Việt duy nhất có những ưu điểm sau:

Bản dịch chính thức

Kinh Thánh Bản Dịch Mới do một ủy ban phiên dịch gồm mười mục sư được huấn luyện tại Việt Nam lẫn Hoa Kỳ về Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, đã phục vụ Chúa tại nhiều hội thánh thuộc nhiều giáo phái khác nhau. Các dịch giả đã theo sát những nguyên tắc và thủ tục do hội United Bible Societies và Wycliffe Translators đề xướng. Kinh Thánh Bản Dịch Mới đã được các Đại Chủng Viện, học giả Kinh Thánh, lãnh đạo hội thánh, mục sư trên khắp thế giới chấp nhận.

Dịch từ nguyên ngữ

Kinh Thánh Bản Dịch Mới được chuyển ngữ từ nguyên văn Hê-bơ-rơ và Hy Lạp sang tiếng Việt hiện đại. Tín hữu có thể dùng Kinh Thánh Bản Dịch Mới như một nguồn tài liệu chính xác để nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời.

Sang tiếng Việt hiện đại

Kinh Thánh Bản Dịch Mới sử dụng tiếng Việt phổ thông cho cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Kinh Thánh Bản Dịch Mới đã được nhiều thành phần người Việt thuộc đủ lứa tuổi, trình độ văn hóa tại ba miền Việt Nam & hải ngoại đọc và công nhận rằng dễ hiểu.

Lịch sử Bản Kinh Thánh Bản Dịch Mới từ năm 1990 đến nay

Vào năm 2001 Ban Giám Đốc, ban Mục sư cố vấn, cộng tác và Ban Phiên Dịch Kinh Thánh Bản Dịch Mới đã hân hoan thông báo việc hoàn tất phiên dịch Kinh Thánh bản Dịch Mới. VBI lập Ban Phát Hành và nhận Arms of Hope, một bộ phận thuộc công ty Arms of Love, Inc. làm nhà xuất bản Kinh Thánh Bản Dịch Mới đầu tiên. Hiện tại VBI giữ bản quyền và là nhà xuất bản.

Ủy Ban Phiên Dịch đã dịch Kinh Thánh Bản Dịch Mới từ bản Tân Ước Hy Lạp ấn bản thứ ba do Kurt Aland, Matthew Black, Carlo Martini, Bruce M. Metzger và Allen Wikgren chủ biên và United Bible Societies xuất bản năm 1983; bản Cựu Ước Hê-bơ-rơ Biblia Hebraica Stuttgartensia do R. Kittel chủ biên ấn bản năm 1984. Trước khi xuất bản toàn bộ, Tân Ước và một số sách Cựu Ước đã được các mục sư từ Việt Nam, Á Châu, Âu Châu và Hoa Kỳ duyệt lãm. Những đề nghị và thay đổi đã được Ban Phiên Dịch tham khảo và ghi nhận.

Kinh Thánh Tân Ước và một phần Cựu Ước đã được duyệt lãm tại ba miền của Việt Nam và giữa vòng một số kiều bào Việt Nam ở tại Liên Xô. Kết quả đọc thử này từ mục sư, tín hữu, người ngoại đạo tại khắp các miền đều rất tốt đẹp. Điều tốt đẹp nhất là các em học sinh tại Việt Nam đọc và hiểu bản dịch này dễ dàng.

VBI và những người hỗ trợ rất vui mừng vì ân sủng của Chúa đã đổ xuống trên bản dịch; nhiều người yêu mến bản dịch đã hỗ trợ, giúp cung cấp bản dịch Kinh Thánh này cho các hội thánh tại Việt Nam.

Những thông tin này trích từ hồ sơ xuất bản và phân phối, bắt đầu với sách Phúc Âm Giăng.

 • 53,000 Phúc Âm Giăng đã được in và phân phát trong những cuộc truyền giảng tại nhiều nước (1990, 1991, 2003).
 • 50,000 Phúc Âm Giăng được in phía sau một sách chứng đạo tại Việt Nam (1998).
 • 80,000 cuốn Kinh Thánh Tân ước mới đã được in ấn & phân phát cho Việt Nam và tại các quốc gia Châu Á (2003 đến 2006).
 • 4,000 Bốn sách Phúc Âm được in và phân phát tại các cuộc truyền giảng để thử tại Việt Nam và các nước ở Đông Âu (1992, 1993).
 • 52,000 Tân Ước được in để đào tạo môn đệ và duyệt lãm ngôn ngữ tại Việt Nam (1994, 1996,1998).
 • 50,000 sách nhỏ từ Tân Ước được in và sử dụng để truyền giáo tại việt Nam (1999).
 • 110,000 Tân Ước được in và phân phát tại Malaysia, Âu Châu và Hoa Kỳ để làm chứng đạo (2004).
 • 41,000 Kinh Thánh Bản Dịch Mới được in tại Nhật Bản để sử dụng tại Việt Nam và các nước.(2003)
 • 220,000 Kinh Thánh Bản Dịch Mới được in và xuất bản hợp pháp trên toàn quốc Việt Nam (2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014)
 • 50,000 Tân Ước đính kèm Thánh Thi & Châm Ngôn được in và phát hành trên khắp Việt Nam (2007).
 • 50,000 Tân Ước Song Ngữ Việt/ Anh được in và sử dụng tại việt Nam và các nước nói tiếng Anh (2008, 2011).
 • 775,000 Tân Ước bỏ túi có phần Sáng Thế giới thiệu được in và sử dụng tại Việt Nam và các nước Châu Á. (2011, 2012, 2013, 2014)
 • Tổng cộng VBI đã in tất cả là 1,525,000 Kinh Thánh, Tân Ước, sách nhỏ , Tân Ước Song Ngữ, Tân Ước bỏ túi.

Hãy hân hoan reo mừng, ca ngợi Chúa vì Ngài đã làm những việc vĩ đại cho Việt Nam.

Ủy Ban Phiên Dịch Kinh Thánh Bản Dịch Mới

MSTS Trần Đào

1987 đến nay

Trưởng ban phiên dịch, phối trí chủ biên

Đã được phong chức là Mục sư Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam, hiện tại đang là Mục sư của Hội Thánh Báp-tít Việt Nam tại Arlington, Texas. Tiến sĩ Đào am hiểu tiếng Hê-bơ-rơ, tiếng Aram và tiếng Hy Lạp, và ông ấy đã được tuyển chọn để phục vụ với Ủy ban Phiên dịch trong bản dịch cuối cùng của Thánh Kinh Hội Hoa Kỳ tại Việt nam, ngay trước khi Sài Gòn thất thủ. Ông ấy đã được Ủy Ban dịch thuật Kinh Thánh Bản dịch Mới chọn làm chủ tịch của Ủy Ban Phiên Dịch VBI. Hội đồng Quản trị của VBI, với sự tư vấn và đồng thuận của Thánh Kinh Hội Hoa Kỳ đã chấp thuận cho Tiến sĩ Đào làm Trưởng ban phiên dịch và đồng thời bổ nhiệm ông là điều phối biên tập. Ông ấy tiếp tục phục vụ trong vai trò điều phối biên tập cho cả NVB và VBI. Trước đây ông là tín hữu Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, là Mục sư của Báp-tít Nam Phương và đã được đào tạo về tiếng Hy Lạp & Hê-bơ-rơ.

MSTS Đặng Ngọc Báu

1995 đến 2000
Trước đây là tín hữu của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Bây giờ tiến sĩ Báu đang là Mục sư của Hội Thánh Giám Lý tại San Diego, California. Tiến sĩ Báu am hiểu tiếng Hy Lạp và Hê-bơ-rơ.

MSTS Nguyễn Hữu Cương

1992 đến 1996
Trước đây là Mục sư của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, bây giờ ông ấy đang là Viện trưởng viện Thần học Tin Lành Việt Nam tại California. Ông ấy đã được đào tạo về tiếng Hy Lạp và Hê-bơ-rơ.

Mục sư Mai Hữu Phước

1987 đến 1996
Trước đây là tín hữu của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Mục sư Phước đã quản nhiệm Hội thánh Báp-tít tại Hoa Kỳ. Mục sư Phước đã được huấn luyện về Hy Lạp.

Mục sư Nguyễn Xuân Hà

1987 đến 1995, Qua đời
Tín hữu của Hội Thánh Báp-tít tại Việt Nam, sau này trở thành Mục sư Báp-tít tại Dallas, Texas. Ông ấy đã được đào tạo về tiếng Hy Lạp và Hê-bơ-rơ.

MSTS Phạm Thị Xuân Hương

1994 đến 2001
Trước đây là tín hữu Hội Thánh Tin Lành Việt Nam; chồng của bà ấy đã phục vụ cho Hội Thánh Mennonite tại Hoa Kỳ. Bà ấy thông thạo tiếng Hê-bơ-rơ và sau khi hoàn thành xong công việc dịch thuật cho VBI, bà ấy đã trở thành tư vấn dịch thuật cho Thánh Kinh Hội Hoa Kỳ. Tiến sĩ Xuan Pham (Lisa) qua đời vào năm 2007.

MSTS Lê Hoàng Phu

1987 đến 1997, Qua đời
Tín hữu Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và là Giáo sư tại Thần Học Viện Nha Trang, Việt Nam. Ông ấy thành tạo tiếng Hy Lạp và Hê-bơ-rơ. Tiến sĩ Hoàng Phu là người trong ủy ban kiểm tra bản dịch cuối cùng tại Việt Nam.

MSTS Nguyễn Minh Thắng

1987 đến 1996
Đức Chúa Trời đã sử dụng ông để bắt đầu dự án này, ông được ví như "Cha đẻ của Kinh Thánh Bản Dịch Mới". Trước đây ông ấy là tín hữu Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, là một Mục sư Báp-tít được đào tạo tại Mỹ và đã được đào tạo tiếng Hy Lạp.

Mục sư Nguyễn Thỉ

1987 đến 1994
Hiện đang là Mục sư của một Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ông ấy am hiểu tiếng Hy Lạp và là thành viên trong Ủy ban kiểm tra bản dịch cuối cùng tại Việt Nam

Ghi chú: Một số người phiên dịch cũng làm chủ biên cho một số sách tùy theo sở trường của mình. Những người phiên dịch đều được hội Wycliffe Translators (SIL) huấn luyện về nguyên tắc phiên dịch Kinh Thánh. Mỗi sách sau khi dịch được cố vấn phiên dịch của United Bible Societies giám sát và hội VBI chấp nhận.